Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 1 – 5 januari 2023

Studio Lot respecteert je rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring lees je hoe we je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Studio Lot

Lieselotte Vercammen

Jan Breydelstraat 46

2600 Berchem

BE0749.484.554

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Ikzelf, Lotte, verwerk je persoonsgegevens. Ik ben dus verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. Ik verwerk alleen persoonsgegevens en laat alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om mijn taken te kunnen verrichten. Ik verwerk de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, kan je mailen naar lotte@studiolot.be.

Wanneer verzamel en verwerk ik je persoonsgegevens?

Ik verzamel en verwerk je persoonsgegevens als je een van mijn diensten aanvraagt, of contact met mij opneemt in het kader van te verlenen diensten. Ook als je een algemene vraag stelt, kan ik je persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerk ik van jou?

Persoonsgegevens zijn gegevens die je identificeren of een band leggen met jou als natuurlijke persoon. Welke gegevens ik verwerk, is afhankelijk van de diensten die ik je verleen. Meestal zijn het gegevens die ik nodig heb om een samenwerking succesvol af te ronden of om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor een samenwerking. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Bedrijfs identificatiegegevens: btw-nummer, bedrijfsnaam
  • Voorkeuren rond het ontvangen van marketing & communicatie

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, hetzij voor communicatie rond lopende of toekomstige samenwerkingen, hetzij voor marketingdoeleinden.

Delen van je persoonsgegevens met anderen

De gegevens die je aan ons geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee ik een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maak ik dan uiteraard ook de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

Studio Lot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ik verbind mij ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die ik ontvangen heb. Via het hoger vermelde adres kun je mij hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Door het aangaan van een samenwerking, of het inschrijven op een nieuwsbrief of mailinglist, ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van Studio Lot.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Voor mailinglists wordt beroep gedaan op derde partijen met geavanceerde beveiligingssystemen
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.**